Internet
bliżej wszystkich!

NOWA OFERTA RAMOWA

28.05.2018 r. Sejmik Województwa Podlaskiego zatwierdził zmianę Oferty Ramowej Operatora SSPW. Zmiany związane są z uzupełnieniem usługi VPN IP MPLS o dodatkową opcję jednokierunkowego przesyłu sygnału z wykorzystaniem techniki CWDM. Zasady świadczenia usługi VPN IP MPLS wzbogaconej o nową funkcjonalność zostały opisane w zmienionym Załączniku nr 16. W tym zakresie zmianie uległ także Cennik Operatora, stanowiący Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej.

Dodatkowo z dniem 25.06.2018 roku, Operator SSPW wprowadził do swojej oferty opcję długoterminowej dzierżawy infrastruktury w postaci kanalizacji kablowej, włókien światłowodowych i przestrzeni kolokacyjnych w węzłach sieciowych. Zgodnie z założeniami oferty udostępniamy naszym Klientom infrastrukturę na okres od 7 do maksymalnie 16 lat, z jednorazową płatnością zasadniczą wynoszącą 99% wartości umowy i opłatami eksploatacyjnymi w okresie obowiązywania umowy w bardzo atrakcyjnej cenie. Szczegółowe zasady świadczenia usług długoterminowej dzierżawy infrastruktury SSPW określono w Załącznikach nr 4A, 5A oraz 6A do Umowy Ramowej. Przygotowaliśmy także dla Państwa specjalny Cennik Usług dla Dzierżawy Długoterminowej stanowiący Załącznik nr 12A do Umowy Ramowej.

Zapraszamy do korzystania z nowej oferty.    

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 85 66 54 449 oraz sspw@wrotapodlasia.pl    

Umowa Ramowa

Cennik

Cennik dzierżawa długoterminowa

Dzierżawa ciemnych włókien

Dzierżawa ciemnych włókien długoterminowa

Dzierżawa kanalizacji kablowej

Dzierżawa kanalizacji kablowej długoterminowa

Usługa kolokacja

Usługa kolokacja długoterminowa

Usługa transmisja danych ethernet

Usługa transmisja danych lambda

Usługa dostęp do sieci internet

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.